fbpx

Regulamin

1. Definicje

1.1 Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1.1.1. FOODTEX – rozumie się przez to Kazimierza Trochę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FOODTEX KAZIMIERZ TROCHA, ks. Jana Gałeczki 59; 41-506 Chorzów, NIP: 6410005951;

1.1.2. Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;

1.1.3. Sklepie – rozumie się to system teleinformatyczny zamieszczony pod adresem https://sklep.foodtex.pl umożliwiającą zamawianie produktów oferowanych przez FOODTEX do sprzedaży;

1.1.4. Dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. FOODTEX prowadzi działalność za pośrednictwem sieci Internet na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oferując do sprzedaży masy cukiernicze i inne produkty za pośrednictwem Sklepu.

2.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy

2.2.1. Kodeksu Cywilnego;

2.2.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.3. Jeżeli Klientem jest konsument, zastosowanie mają ponadto przepisy ustawy o prawach konsumenta.

2.4. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba FOODTEX.

2.5. Właścicielem i administratorem Sklepu jest FOODTEX. Wszelkie prawa autorskie do Sklepu oraz zamieszczonych w nim treści należą do FOODTEX.

2.6. Sklep jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.foodtex.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Sklepie jest dobrowolne.

2.7. FOODTEX jest zobowiązany do prowadzenia kont użytkowników dla każdego użytkownika i udostępnienia narzędzi do dokonania płatności za pośrednictwem Sklepu.

2.8. FOODTEX podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Sklepu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

2.9. FOODTEX zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Sklepu.

2.10. Korzystanie ze Sklepu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Sklep ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

2.11. W celu korzystania ze Sklepu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Sklepu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę programu komputerowego JavaScript.

2.12. Ze Sklepu korzystać mogą i składać Zamówienia osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestracja w Sklepie

3.1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą wejścia na stronę internetową Sklepu. Użytkownik może utworzyć konto Klienta, jednakże nie jest to obowiązkowe.

3.2. Rejestracja w Sklepie polega na utworzeniu konta w Sklepie i wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie: imienia i nazwiska lub firmy, adresu siedziby albo zamieszkania, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu oraz hasła, a w przypadku przedsiębiorców także numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

3.3. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna.

3.4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z posiadania konta w Sklepie poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej albo pisemnej. Jeżeli Klient złożył Zamówienie, konto może zostać usunięte dopiero po jego zrealizowaniu albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

3.5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w pkt. 3.2., w trakcie korzystania z Sklepu, a także podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.

3.6. Klient ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło do konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować FOODTEX i wyjaśnić okoliczności przejęcia.

3.7. Klientowi nie wolno w żaden sposób zbyć konta.

3.8. FOODTEX zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta w Sklepie w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa konta. FOODTEX może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do konta.

3.9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:

3.9.1. opuszczenia Sklepu w odniesieniu do użytkownika, który nie utworzył konta;

3.9.2. usunięcia konta Klienta.

 

4. Składanie Zamówień

4.1. Zamówienie może złożyć Klient zarejestrowany (który utworzył konto użytkownika), a także Klient niezarejestrowany.

4.2. Lista produktów uwidoczniona w Sklepie stanowi zaproszenie do składania ofert.

4.3. Składając zamówienie Klient składa FOODTEX ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

4.4. Zamówienia można składać przez całą dobę.

4.5. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany:

4.5.1. wybrać w Sklepie produkty z określeniem ich ilości;

4.5.2. wybrać formę dostawy, a w razie zamiaru osobistego odebrania Zamówienia – określić miejsce odbioru spośród punktów odbioru wskazanych przez FOODTEX;

4.5.3. wybrać formę płatności;

4.5.4. określić, czy FOODTEX do Zamówienia ma wystawić fakturę VAT;

4.5.5. potwierdzić złożenie Zamówienia.

4.6. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany również podać FOODTEX następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. W przypadku, jeżeli Zamówienie ma zostać przesłane do Klienta jest on obowiązany podać również adres dostawy. Klient będący przedsiębiorcą jest obowiązany podać także numer identyfikacji podatkowej (NIP).

4.7. Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą składa również oświadczenie, czy zawarcie umowy ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie braku takiego oświadczenia domniemywa się, że umowa ma dla Klienta charakter zawodowy.

4.8. Na podstawie cen i liczb wybranych produktów Sklep wylicza całkowitą ich wartość („Cenę Zamówienia”), koszty przesyłki oraz łączną kwotę do zapłaty. Po wyświetleniu podsumowania zamówienia Klient zatwierdza zamówienie odpowiednim przyciskiem zobowiązując się do zapłaty.

4.9. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy.

4.10.Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia FOODTEX przyjmuje Zamówienie albo odmawia jego przyjęcia przesyłając do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną. Przyjęcie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

4.11.W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia FOODTEX zwróci Klientowi zapłaconą Cenę Zamówienia, jeżeli Klient dokonał przedpłaty. FOODTEX zobowiązuje się zwrócić Cenę Zamówienia w terminie tygodnia od dnia złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia Zamówienia na rachunek bankowy lub rachunek płatniczy, z którego zapłacono Cenę Zamówienia.

4.12.Zamówienie przyjęte do realizacji przez FOODTEX w dni robocze po godzinie 11.00 albo w dni wolne uważa się za złożone następnego dnia roboczego.

 

5. Realizacja Zamówień

5.1. FOODTEX przystępuje do wykonania umowy niezwłocznie po otrzymaniu płatności obejmującej Cenę Zamówienia powiększoną o koszty przesyłki, chyba że w Zamówieniu zaznaczono opcję płatności przy odbiorze.

5.2. FOODTEX zobowiązuje się skompletować Zamówienie i powierzyć przesyłkę operatorowi pocztowemu (przewoźnikowi) albo przygotować do osobistego odbioru w terminie do trzech dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia (realizacja Zamówienia). Jeżeli w Sklepie bądź przy składaniu Zamówienia FOODTEX poinformował Klienta o dłuższym terminie realizacji Zamówienia, obowiązujący jest ten dłuższy termin realizacji Zamówienia.

5.3. W razie niemożliwości dochowania terminu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym FOODTEX zawiadomi o tym Klienta, który może w takim przypadku odstąpić od umowy. Prawo to Klient może wykonać w terminie trzech dni od zawiadomienia o niemożliwości dochowania terminu realizacji Zamówienia.

5.4. FOODTEX zawiadamia Klienta o wydaniu przesyłki operatorowi pocztowemu (przewoźnikowi) albo o możliwości jej osobistego odbioru.

5.5. Każde Zamówienie realizowane jest osobno. FOODTEX nie dopuszcza możliwości łączenia Zamówień w celu ich wspólnej realizacji, chociażby pochodziły od tego samego Klienta.

5.6. W przypadku konieczności przesłania Zamówienia za granicę Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę wszelkich należności związanych z przesłaniem Zamówienia za granicę, w szczególności związanych z zapłatą ceł i podatku od towarów i usług, jeżeli jego zapłata będzie wymagana w kraju przeznaczenia.

5.7. FOODTEX może powierzyć osobie trzeciej wykonywanie czynności związanych z informowaniem Klienta o statusie zamówienia, w tym nadaniu przesyłki i jej drodze.

 

6. Płatność

6.1. Sklep umożliwia dokonanie Zamówienia z opcją płatności:

6.1.1. w ramach przedpłaty;

6.1.2. przy odbiorze Zamówienia;

6.2. Płatności w ramach przedpłaty realizowane są za pośrednictwem operatora płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (operatora systemu Przelewy24).

6.3. Płatność przy odbiorze osobistym Zamówienia w punkcie odbioru może zostać dokonana gotówką lub przedpłatą za pośrednictwem oparatora płatności PayPro S.A.

 

7. Przesyłka i odbiór Zamówienia

7.1. Stosownie do treści Zamówienia, zamówione produkty będą dostarczone Klientowi za pomocą operatora pocztowego (przewoźnika) świadczącego usługi kurierskie albo mogą być przez Klienta odebrane osobiście, jeżeli możliwość odbioru osobistego została uwidoczniona w Sklepie.

7.2. W przypadku dostarczenia Zamówienia za pomocą operatora pocztowego (przewoźnika) Klient jest obowiązany uiścić koszty przesyłki, które doliczane są do Ceny Zamówienia. Koszty przesyłki obliczane są na podstawie całości Zamówienia i uwidaczniane w formularzu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem przez Klienta.

7.3. W przypadku, jeżeli Cena Zamówienia przekracza 160,00 złotych, a dostawa ma być dokonana na terenie Polski, koszty przesyłki ponosi FOODTEX.

7.4. Odbiór osobisty jest możliwy we wskazanym przez Klienta w Zamówieniu punkcie odbioru w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00.

7.5. W przypadku, gdy z powodu podania przez Klienta niewłaściwych danych do doręczenia przesyłki, odmowy przyjęcia przesyłki lub uiszczenia należności ciążących na przesyłce albo niepodjęcia przesyłki z właściwej placówki operatora pocztowego (przewoźnika) w terminie przez niego wyznaczonym przesyłka zostanie zwrócona do FOODTEX, Klient jest obowiązany zwrócić FOODTEX koszty poniesione za zwrot przesyłki do nadawcy. O zwrocie przesyłki do nadawcy FOODTEX niezwłocznie zawiadomi Klienta.

7.6. Przesyłka zwrócona do nadawcy z powodów, o których mowa w punkcie poprzedzającym może zostać – na życzenie Klienta – przesłana do niego ponownie, przy czym Klient jest obowiązany uiścić ponownie koszty przesyłki. Postanowień punktu 7.3. nie stosuje się i FOODTEX nie pokrywa kosztów ponownej przesyłki.

7.7. W razie zwrotu przesyłki do FOODTEX, jeżeli Klient nie zażądał ponownego jej przesłania albo nie uiścił kosztów zwrotu lub ponownej przesyłki w terminie 7 dni od zawiadomienia go o zwrocie FOODTEX może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

7.8. Zamówienie, które ma być przez Klienta odebrane osobiście w punkcie odbioru powinno zostać odebrane w terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Klienta o możliwości odbioru. W przypadku nieodebrania Zamówienia w tym terminie FOODTEX może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

 

8. Przejście odpowiedzialności i ryzyka

8.1. W przypadku, jeżeli Zamówienie ma być dostarczone za pomocą operatora pocztowego (przewoźnika), zaś Klient jest przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki zawierającej Zamówienie do rąk operatora pocztowego (przewoźnika).

8.2. Jeżeli Klientem jest konsument, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą jego doręczenia Zamówienia Klientowi.

8.3. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania należy sporządzić stosowny protokół zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminami operatora pocztowego (przewoźnika).

8.4. Klient jest obowiązany niezwłocznie sprawdzić stan otrzymanych przedmiotów i o wszelkich ich wadach zawiadomić FOODTEX.

 

9. Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem

9.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się wyłącznie do Klientów będących konsumentami oraz Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których zawarcie umowy  nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. W celu odstąpienia od umowy Klient może:

9.2.1. wysłać FOODTEX na adres ul.Gałeczki 59 ;41-506 Chorzów pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

9.2.2. poinformować FOODTEX o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@foodtex.pl;

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

9.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.5. FOODTEX dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6. FOODTEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.7. Klient odsyła do FOODTEX Zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia FOODTEX o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli doszło do zmiany stanu Zamówienia przekraczającej zakres zwykłego zarządu, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w granicach przewidzianych przepisami prawa.

9.8. Klient ponosi koszt odesłania Towaru do FOODTEX.

9.9. FOODTEX zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty (Ceny Zamówienia oraz kosztu wysyłki do Klienta jeżeli Klient za nią płacił), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej umowy albo nadejścia zwróconego Towaru, zależy co nastąpi później.

9.10.Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem umowy są produkty spożywcze dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, a Klient otworzył to opakowanie po otrzymaniu rzeczy.

 

10. Rękojmia i gwarancja w odniesieniu do Klientów będących konsumentami

10.1.Postanowienia niniejszego punktu stosuje się wyłącznie, jeżeli Klientem jest konsument.

10.2.FOODTEX jest odpowiedzialny wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej. Rzecz ma wadę fizyczną, jeżeli jest niezgodna z umową, w szczególności nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10.3.W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Klient składa reklamację do FOODTEX. W reklamacji Klient jest obowiązany wskazać:

10.3.1.w jakich rzeczach wystąpiła wada;

10.3.2.kiedy dowiedział się o powstaniu wady;

10.3.3.na czym polega wada (jej szczegółowy opis);

10.3.4.czego Klient żąda w ramach usunięcia wady (naprawy, wymiany rzeczy na nową, obniżenia ceny) lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

10.4.Reklamację składa się pisemnie lub w drodze elektronicznej na adres: sklep@foodtex.pl.

10.5.Po otrzymaniu reklamacji Klient zostanie poproszony o przesłanie towaru na swój na koszt. Po uwzględnieniu reklamacji Klient otrzymuje zwrot kosztów przesyłki. Klient nie jest również zobowiązany do uprzedniego przesyłania towaru, gdy w wyniku porównania reklamacji z treścią zamówienia okaże się, że Zamówienie zostało zrealizowane nieprawidłowo. W takim wypadku towar powinien zostać przesłany przez Klienta po rozpatrzeniu reklamacji, a koszty przesyłki zostaną zwrócone przez FOODTEX.

10.6.Koszty wysyłki towaru od Klienta do FOODTEX w postępowaniu reklamacyjnym są zwracane do wysokości kwoty z cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki w kategorii przesyłki ekonomicznej.

10.7.W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

10.8.FOODTEX rozpoznaje reklamacje pochodzące od konsumentów w terminie 14 dni. W przypadku, gdyby w terminie 14 dni od złożenia reklamacji FOODTEX jej nie rozpoznało uważa się, że reklamację uznało za zasadną.

10.9.FOODTEX informuje, że w przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

11. Rękojmia przez Klientów niebędących konsumentami; odpowiedzialność wobec Klientów niebędących konsumentami

11.1.Klient niebędący konsumentem jest obowiązany niezwłocznie po otrzymaniu zbadać otrzymane rzeczy i stwierdzone wady zgłosić na piśmie, nie później, niż w ciągu trzech dni od otrzymania rzeczy. W odniesieniu do wad ukrytych, których wykrycie nie było możliwe przy zbadaniu rzeczy Klient jest obowiązany zgłosić wadę w terminie tygodnia od jej wykrycia. W przypadku niezgłoszenia wady w tym terminie odpowiedzialność FOODTEX z tytułu rękojmi wygasa.

11.2.Rękojmia za wady jest wyłączona w odniesieniu do elementów bezpieczeństwa w rozumieniu Dyrektywy nr 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r., w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE.

11.3.FOODTEX nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana nie spełnia jego szczególnych wymagań lub nie ma właściwości, które nie wynikają z dokumentów dołączonych do rzeczy.

11.4.FOODTEX nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieprawidłowego przechowywania Towarów.

11.5.Jeżeli reklamacja dotyczy wadliwości towaru, Klient jest obowiązany – na swój koszt przesłać towar do FOODTEX wraz z pisemną reklamacją.

11.6.Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej.

11.7.FOODTEX rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich wpłynięcia. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie może być poczytywane jako jej uwzględnienie.

11.8.W razie uwzględnienia reklamacji FOODTEX dokonuje wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. Klient może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wyłącznie, jeżeli w wyniku dostarczenia nowej rzeczy rzecz nadal ma wady.

11.9.Jeżeli doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową jest niemożliwe lub związane z nadmiernymi kosztami, FOODTEX może zawiadomić Klienta o tym fakcie i zobowiązać Klienta do złożenia, w terminie 7 dni, oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W razie, gdyby Klient w tym terminie nie złożył żadnego oświadczenia, FOODTEX jest uprawnione do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży.

11.10.W razie uwzględnienia reklamacji FOODTEX zwraca Klientowi koszty przesłania towaru do FOODTEX w wysokości nieprzewyższającej ceny przesyłki ekonomicznej w odpowiedniej kategorii wagowej z cennika Poczty Polskiej S.A.

11.11.W przypadku, gdyby reklamacja była bezzasadna, Klient ma obowiązek zwrócić FOODTEX wszelkie koszty związane z jej rozpatrzeniem, w szczególności koszt transportu i badania rzeczy.

11.12.FOODTEX nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkodę pośrednią spowodowaną wadą rzeczy, a także za jakiekolwiek utracone przez Klienta korzyści.

11.13.FOODTEX odpowiada wobec Klienta za szkodę związaną z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez FOODTEX w zakresie innym, aniżeli opisana powyżej rękojmia za wady jedynie, jeżeli ponosi winę umyślną.

 

12. Potrącenie wzajemnych należności

12.1.FOODTEX przysługuje prawo potrącenia z wierzytelnościami Klienta względem FOODTEX (w szczególności należności z tytułu zwrotu Klientowi Ceny Zamówienia w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży) wszelkich wierzytelności własnych względem Klienta, w szczególności przysługujących FOODTEX z tytułu zwrotu kosztów przesyłki, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

 

13. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

13.1.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klienci mogą zgłaszać pisemnie na adres FOODTEX lub drogą elektroniczną na adres: sklep@foodtex.pl

13.2.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Sklepu.

13.3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia FOODTEX.

13.4.W reklamacji Klient zobowiązany jest do wskazania co najmniej swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji, rodzaju nieprawidłowości w działaniu Sklepu oraz datę jej wystąpienia. Reklamacje niezwierające wskazanych danych FOODTEX pozostawia bez rozpoznania.

13.5.O wynikach rozpatrzenia reklamacji FOODTEX niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

14. Dane osobowe

14.1.W celu realizacji Zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (utrzymanie konta w Sklepie), w celu realizacji Zamówienia, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych FOODTEX oraz w innych celach, do jakich upoważniają FOODTEX przepisy prawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

14.2.Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

14.3.Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych przez FOODTEX jest dochodzenie przez FOODTEX jego praw.

14.4.Dane Klienta będą udostępniane innym odbiorcom – przewoźnikowi i operatorowi pocztowemu oraz partnerom biznesowym FOODTEX (podmiotom współpracującym z FOODTEX). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

14.5.Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres przydatności dla celów, w jakich zostają zebrane, to jest: w przypadku danych podanych na potrzeby złożenia i realizacji Zamówienia: do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy lub odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku danych podanych przy rejestracji w Sklepie – do dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w przypadku danych niezbędnych dla dochodzenia przez Administratora jego praw – z chwilą upływu okresu przedawnienia tych praw.

14.6.Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia danych;

14.7.Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;

14.8.Administratorem danych osobowych jest FOODTEX -Trocha Kazimierz z siedzibą w Chorzowie.

 

15. Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie

15.1.FOODTEX zastrzega, że Klient może wykorzystać znaki towarowe FOODTEX, obrazy, grafiki i inne treści zawarte w Sklepie wyłącznie za pisemną zgodą FOODTEX.

 

16. Zmiana Regulaminu

16.1.FOODTEX może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.

16.2.Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przy zalogowaniu do swojego konta w Sklepie. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu może rozwiązać niezwłocznie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (usunąć konto).

16.3.Zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie do Zamówień, które zostaną złożone po tej zmianie.

 

Postanowienia końcowe

17.1.Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich treści lub związanej z nimi działalności, FOODTEX uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści. W takiej sytuacji FOODTEX nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których FOODTEX powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia.

17.2.Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Sklepu, jak również zawartej za jego pośrednictwem umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sąd polski właściwy dla siedziby FOODTEX. Postanowienie to nie dotyczy sporów z Klientami będącymi konsumentami.

17.3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14.03.2022.

Kontakt

 

Foodtex

ul. Gałeczki 59

41-506 Chorzów

 

+48 32 241 42 27

+48 502 202 933

 

foodtex@foodtex.pl

Sprawdź